Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

KLAUZULA INFORMACYJNA 2

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Żłobek Gminny w Łopusznie (adres: ul. Konecka 12a, 26-070 Łopuszno, adres e-mail: info@zlobek-lopuszno.pl, numer telefonu: +48 601 229 463).

2. Administrator powołany został inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie monitorowanym.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane w przypadku wykazania podstawy prawnej żądania udzielenia informacji, która zawiera dane osobowe.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.