Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Opłaty

          Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku wynosi 400,00 zł (słownie : czterysta 00/100 zł) za miesiąc kalendarzowy i płatna jest z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

          Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Żłobku wynosi 14,62 zł  ( słownie : czternaście 62/100) i płatna jest z  dołu do 20 dnia miesiąca.