Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Opłaty

          Opłata stała za pobyt dziecka w Miejsko – Gminnym Żłobku wynosi 800,00 zł (słownie : osiemset 00/100 zł) za miesiąc kalendarzowy i płatna jest z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

          Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Miejsko – Gminnym Żłobku wynosi 15,50 zł  ( słownie : piętnaście 50/100) i płatna jest z  dołu do 20 dnia miesiąca.