bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych jest Żłobek Gminny w Łopusznie (adres: ul. Konecka 12a, 26-070 Łopuszno, adres e-mail: info@zlobek-lopuszno.pl, numer telefonu: +48 601 229 463).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji do żłobka.

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75).

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia dziecka do żłobka.

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres rekrutacji, przyjęcia i uczęszczania dziecka do żłobka. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych mogą być przetwarzane również przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku wniesienia odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia dziecka do żłobka.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych;
c) ograniczenia przetwarzania;
d) żądania usunięcia danych o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

9. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Opublikował: Ewelina Bernat
Publikacja dnia: 05.03.2021
Podpisał: Ewelina Bernat
Dokument z dnia: 14.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 263