Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejsko – Gminny Żłobek w Łopusznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : https://zlobek-lopuszno.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 17.12.2015r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.03.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF, które są skanami dokumentów , plakatów, zdjęć i załączników oraz obrazów
 • brak opisanych plakatów, zdjęć i załączników oraz obrazów

Ułatwienia na stronie internetowej

 • nawigacja klawiaturą
 • kontrast
 • zwiększ czcionkę
 • zmniejsz czcionkę
 • wykluczone pułapki klawiaturowe

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.03.2023r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Bernat Dyrektor Miejsko – Gminnego Żłobka w Łopusznie
 • e-mail: ewelina.bernat@hotmail.com, info@zlobek-lopuszno.pl
 • Telefon: 507-178-108, 601-229-463

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Żłobka spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Budynek Miejsko – Gminnego Żłobka w Łopusznie jest parterowy w związku z czym nie ma konieczności posiadania windy. W całym budynku nie ma progów. W budynku jest wykładzina antypoślizgowa. Klamki okienne właściwie umiejscowione dla osoby na wózku. Żłobek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych a powierzchnia łazienki pozwala na manewrowanie wózkiem. Przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich.